Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

 

W sprawach skarg i wniosków Komendant Powiatowy Policji we Włodawie lub jego Zastępca przyjmują interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14.00 -17.00 oraz w innych dniach w godzinach urzędowania.

        W zakresie przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Komendy Powiatowej Policji we Włodawie i podległych jednostek organizacyjnych zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

        W myśl § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania

i rozpatrywania skarg i skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

        Skargi nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 w/wym. rozporządzenia).

        Skarga przesłana drogą elektroniczną winna również zawierać w swej treści adres pocztowy (poczty polskiej) do korespondencji, bowiem tylko na ten adres będzie udzielana odpowiedź.

        Jeżeli z treści skargi nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania (§ 8 ust. 2 w/w rozporządzenia).

        Zgodnie z § 3 art. 221 Kodeksu Postępowania Administracyjnego „Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby - za jej zgodą".

Metryczka

Data publikacji 12.06.2009
Data modyfikacji 05.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.Bożena Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
kom.Bożena Szymańska Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
Osoba modyfikująca informację:
kom.Bożena Szymańska
do góry