Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie i załatwianie spraw - Opracowano na podstawie Regulaminu Komendy Powiatowej Policji we Włodawie z dnia 30 kwietnia 2013 roku

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PREZYDIALNYCH
Do zadań należy między innymi: obsługa sekretariatu Komendanta i jego Zastępcy, obsługa kancelaryjna korespondencji jawnej wpływającej do KPP we Włodawie tj. przyjmowanie sprawdzanie pod względem formalnym, dziennikowanie i przekazanie po dekretacji Komendantów korespondencji wpływającej do sekretariatu w celu przekazania jej na poszczególne wydziały i jednostki podległe KPP we Włodawie, gromadzenie, ewidencjonowanie, dystrybuowanie, aktualizowanie i archiwizowanie jawnych aktów prawnych KPP, Lubelskiego KWP ,KGP, MSWiA oraz zewnętrznych przepisów prawnych, sporządzanie decyzji oraz innych pism w imieniu Komendanta, prowadzenie terminarza spotkań kierownictwa Komendy, prowadzenie ewidencji i powielenie dokumentów dla potrzeb KPP we Włodawie,Opracowywanie planów i harmonogramów wyjazdów służbowych pracowników i funkcjonariuszy Komendy, przygotowywanie oraz koordynowanie przedsięwzięć związanych ze współpracą Policji z lokalnymi władzami samorządowymi, archiwizacja przepisów, materiałów i dokumentów.

ZESPÓŁ ds. OIN KPP WE WŁODAWIE


Aktem prawnym w oparciu, o które realizowane są zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie jest ustawa z dnia 22 stycznia 1999r o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Z 2005r nr 196, poz 1631) oraz akty wykonawcze do ustawy. W kwestiach nie uregulowanych w wymienionej ustawie dotyczących postępowań sprawdzających i odwoławczych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000, Nr 98, poz. 107). Do jego zadań należy m.in. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, ochrony systemów i sieci teleinformatycznych i obiektów.

ZESPÓŁ KADR I SZKOLENIA KPP WE WŁODAWIE


Zespół Kadr i Szkolenia realizuje zadania w zakresie m.in.: prowadzenie etatów czasu pokojowego jednostek Policji powiatu i opracowywanie rozkazów organizacyjnych, ocenianie poziomu dyscypliny służbowej oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie ewidencji i sprawozdawczości, obsługa kadrowa policjantów i pracowników Policji w stosunku do których uprawnienia personalne należą do kompetencji Komendanta, prowadzenie akt osobowych policjantów i pracowników Policji oraz przechowywanie i udostępnianie akt z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, realizacja procedur na polecenie Komendanta w sprawach zastrzeżonych do decyzji jednostek organizacyjnych Policji wyższego stopnia i współdziałanie w tym zakresie z Wydziałem Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, rozpoznawanie i zgłaszanie do KWP w Lublinie potrzeb szkoleniowych oraz kierowanie policjantów i pracowników Policji na szkolenia, planowanie i koordynacja organizacji szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, organizowanie i prowadzenia szkolenia fizycznego oraz taktyki i techniki interwencji, realizowanie wstępnego etapu i koordynowanie dalszego przebiegu adaptacji zawodowej policjantów, udzielanie informacji osobom ubiegającym się o przyjęcie do służby w Policji, współpraca z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie polityki kadrowej i szkoleniowej, zaopatrywanie w pieczęci i stemple służbowe oraz prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli, przygotowywanie dokumentacji w związku z mianowaniem policjantów na kolejne stopnie oraz nadawaniem orderów, odznaczeń państwowych i odznaczeń resortowych, ewidencjowanie i przedłużanie ważności dokumentów służbowych pracowników Policji Komendy, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie w zakresie spraw osobowych.

 JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DS. ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KPP we Włodawie


Realizuje zadania w zakresie m.in. administrowania lokalnymi systemami informatycznymi i bezpieczeństwa teleinformatycznego, zapewnienia wsparcia technicznego i obsługi technologicznej eksploatowanych w Komendzie systemów łączności i informatyki, administrowanie lokalną siecią komputerową Komendy, eksploatacji policyjnych systemów informatycznych w zakresie wprowadzenia danych źródłowych wytwarzanych w Komendzie, organizacji przetwarzania i analiz oraz udostępnienia informacji uprawnionych komórkom organizacyjnym Komendy oraz innym organom współpracującym z Policji a zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi; wykonywania pozostałych cześć administracyjno technologicznych wynikających z obsługi tych systemów, w tym prowadzenia rejestrów wpływu i zbiorów manualnych formularzy statystycznych i dokumentów rejestracyjnych.

ZESPÓŁ FINASÓW I ZAOPATRZENIA KPP we Włodawie

Realizuje zadania m.in w zakresie:

 

 1. Z zakresu służby finansowej m.in. prowadzenie gospodarki finansowej Komendy w sposób zgodny z wymogami ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

 2. Zadania z zakresu zaopatrzenia m.in. przygotowanie projektów umów na wykonywanie usług, do zawarcia których w danym roku jest upoważniony Komendant ,prowadzenie ewidencji pozabilansowej będących w użytkowaniu Komendy środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w ujęciu ilościowym w księgach inwentarzowych.

 3. Realizowanie i koordynowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej policjantów i pracowników Policji Komendy,

 4. Zadania z zakresu gospodarki transportowej m.in. prowadzenie ewidencji zaświadczeń do prowadzenia służbowego sprzętu transportowego wydanych w Komendzie, powierzanie pojazdów służbowych policjantom i pracownikom cywilnym do eksploatacji w ramach przydzielonego jednostce taboru.

 5. Zadania z zakresu gospodarki inwestycyjno – remontowej:m.in. ustalanie potrzeb remontowych, konserwacji i remontów obiektów Komendy, prowadzenie gospodarki lokalami mieszkalnymi i kwaterami tymczasowymi pozostającymi w dyspozycji Komendy w zakresie wydawania decyzji o ich przydziale i opróżnianiu.


  WYDZIAŁ KRYMINALNY KPP WE WŁODAWIE


   
 6. Wydział Kryminalny KPP we Włodawie przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z Regulaminem KPP we Włodawie . Sprawy kierowane do Wydziału Kryminalnego mogą być wnoszone na piśmie i za pomocą telefaksu. Wpływające pisma podlegają rejestracji w sekretariacie Wydziału Kryminalnego KPP we Włodawie wg. daty wpływu. Następnie pisma te są rozdzielane przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego na poszczególne komórki organizacyjne wydziału i poszczególnych funkcjonariuszy, celem ich załatwienia. O kolejności załatwiania i rozstrzygania spraw, które wpływają do Wydziału Kryminalnego KPP we Włodawie, decyduje m.in. termin zaznaczony w piśmie, charakter i ciężar gatunkowy wpływającej do załatwienia sprawy.

 Wydział Kryminalny realizuje swoje zdania w oparciu o :

 • Zespół operacyjno – rozpoznawczy,
 • Zespół dochodzeniowo – śledczy,
 • Zespół techniki kryminalistycznej,
 • Zespół do walki z przestępczością gospodarczą,
 • Jednoosobowe Stanowisko do walki z przestępczością narkotykową.

ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY WYDZIAŁU KRYMIANLNEGO KPP WE WŁODAWIE
 

Zakres i sposób wykonywania czynności opiera się na przepisach Ustawy o Policji z dnia 06.04.1990r z pózn. zmianami, przepisach kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego, Zarządzenia nr 1426 KGP z dnia 23 grudnia 2004 r.w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców i innych regulacjach prawnych.

Każdy funkcjonariusz ma obowiązek przyjąć osobę przybyłą do jednostki, również w sytuacjach gdy KPP we Włodawie nie jest właściwa do załatwienia sprawy.

 

Kontakt z funkcjonariuszami Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego KPP we Włodawie jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów : 0-82 57 27 223 oraz 57 27 242,
 

ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ KPP we Włodawie


Zespół Techniki Kryminalistycznej jest odpowiedzialny za właściwy poziom wykorzystania techniki i wiedzy kryminalistycznej oraz pomoc w walce z przestępczością przez policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowej.


WYDZIAŁ PREWENCJI i RUCHU DROGOWEGO KPP WE WŁODAWIE


Wydział Prewencji realizuje sprawy zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz instrukcją kancelaryjną - załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych oraz Decyzją Nr 255/05 Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z dnia 15.12.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywanych czynności kancelaryjnych w KWP w Lublinie i jednostkach podległych. Sprawy do realizacji wpływają do Wydziału Prewencji pisemnie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Pisma rejestrowane są według kolejności wpływu, następnie dekretowane są przez Naczelnika wydziału i przekazywane pracownikom do realizacji. Całość korespondencji podlega rejestracji w Dzienniku Korespondencyjnym, który znajduje się w sekretariacie wydziału.

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego swoje zadania realizuje za pośrednictwem :

 • Zespołu patrolowo – interwencyjnego,
 • Zespołu dyżurnych,
 • Zespołu dzielnicowych.
 • Zespołu Ruchu Drogowego.

ZESPÓŁ PATROLOWO-INTERWENCYJNY WYDZIAŁU PREWENCJI i RUCHU DROGOWEGO KPP we Włodawie


Realizuje sprawy zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, Nr 57 poz. 390) poprzez wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 2 działania: organizację służby patrolowej - zespół czynności polegających na analizowaniu, planowaniu, przygotowaniu policjantów do służby, ich rozmieszczeniu w terenie, koordynacji i wykonywaniu oraz nadzoru służby w celu realizacji zadań, do których Policja została zobowiązana ustawowo; służbę patrolową (patrolowanie) - wykonywanie zadań służbowych przez policjanta lub grupę policjantów w patrolu pieszym lub z wykorzystaniem środka transportu służącego do przemieszczania się w określonym rejonie zagrożenia, rejon odpowiedzialności na wyznaczonej trasie patrolowej lub w określonym miejscu zagrożonym; obejmowaniu patrolowaniem wybranych rejonów i miejsc tego typu oraz dostosowaniu do nich form i taktyki pełnienia służby, koordynowaniu i dostosowywaniu liczby policjantów kierowanych do służby patrolowej do istniejącego stanu zagrożenia w określonym czasie i wskazanych miejscach; działania zewnętrzne - działania patrolowe, i wybrane czynności operacyjno-rozpoznawcze, wykonywane przez Policję lub wspólnie z podmiotami poza policyjnymi, działającymi w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;, współpracy, ze strażami miejskimi, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną i innymi podmiotami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach i porozumieniach.
 

ZESPÓŁ DYŻURNYCH WYDZIAŁU PREWENCJI  I RUCHU DROGOWEGO KPP WE WŁODAWIE
 

Realizuje swoje zadania m.in. w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 1173 KGP z dnia 10.11.2004 roku w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych policji. Do zadań dyżurnego jednostki Policji należy m.in.: zapewnienie natychmiastowej reakcji Policji na zgłoszone wydarzenie.


 

ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH KPP WE WŁODAWIE
 

Realizuje zdania m.in. w oparciu o przepisy Zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji  z dnia 06 czerwca 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych z póżn.zmianami.

Dzielnicowy realizuje zadania w granicach przydzielonego mu rejonu służbowego.

Do zadań dzielnicowego należą, w szczególności:

1)  prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu służbowego pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;

2)  realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;

3)  realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;

4) kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

 

Kontakt z Zespołem Dzielnicowych KPP we Włodawie tel. 082- 572-72-56

 

Kontakt z dzielnicowymi z Komisariatu Policji  w Urszulinie - tel. (82) 5727-284, fax. 82 5727-285

 

Dzielnicowi - z poszczególnych rejonów z przypisanymi nr telefonów komórkowych :

Szczegółowe informacje pod  poniższym linkiem : http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/komendy-policji/kpp-we-wlodawie/dzielnicowi/13222,Dzielnicowi.html

 

 

ZESPÓŁ RUCHU DROGOWEGO


Przyjmuje i załatwia sprawy zgodnie z zasadami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego oraz instrukcją kancelaryjną - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkołach policyjnych. Sprawy wnoszone pisemnie, za pośrednictwem Poczty Polskiej, za pomocą telefaksu podlegają rejestracji w sekretariacie wydziału, według kolejności wpływu. Ogniwo realizuje zadania m.in. w zakresie czuwania nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowania ruchem i jego kontrolowaniem, współdziałania z organami administracji samorządowej oraz innymi instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawczej w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży w szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkołach średnich.

Kontakt : tel. 082 5727 252

 

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW PRASOWO – INFORMACYJNYCH

 

Realizuje zadania polegające m.in. na : działalności prasowo – informacyjnej, realizowaniu zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej, współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi, z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej, tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej, współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych policji, współpraca z Pełnomocnikiem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w Policji.

 

Kontakt telefoniczny : 82 5727 277, 607922930

JEDNOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW KONTROLI

Realizuje zadania polegające m.in. na opracowywaniu rocznych planów kontroli, prowadzeniu kontroli problemowych zgodnie z planem kontroli, prowadzeniu kontroli doraźnych wynikających z bieżących potrzeb, bądź na polecenia Komendanta, kontrolowanie i ocenianie funkcjonowania Komendy i podległych posterunków Policji, monitorowanie i ocena zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, sprawowanie nadzoru nad całokształtem postępowań skargowych w Komendzie i osobiste prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg, pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego.

Kontakt telefoniczny : 82 5727 263, 082 5727 277, 607922930
 

 

KOMISARIAT POLICJI W URSZULINIE   

Realizuje zadania polegające m. in. na :

 

1. Wykonywanie zadań służby prewencyjnej.

2. Rozpoznawanie zagrożeń przestępczością oraz wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń.

3. Wykonywanie zadań administracyjno – porządkowych.

4. Współdziałanie z samorządami gminnymi.

Telefony kontaktowe:

Komisariat Policji - Urszulin - tel. 82 5727-284, fax. 82 5727-285

Metryczka

Data publikacji 13.11.2009
Data modyfikacji 04.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariola Rojek - Zespół Kadr i Szkolenia
Osoba udostępniająca informację:
kom.Bożena Szymańska Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
Osoba modyfikująca informację:
kom.Bożena Szymańska
do góry