Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Ewidencje i rejestry

 

Wydział Prewencji i Ruchu Drgowego:

 • Dziennik Korespondencji Jawnej,

 • Skorowidz,

 • Książka Doręczeń Przesyłek Miejscowych,

 • Rejestr Wezwań do Sądu i Prokuratury,

 • Rejestr Spraw o Wykroczenia,

 • Skorowidz Sprawców Wykroczeń,

 • Książka Kontroli Spraw Przydzielonych Dzielnicowemu,

 • Rejestr Wokand,

 • Rejestr Kart Rejestracyjnych Jednostek Broni Pneumatycznej.

 

 Wydział Kryminalny :
 
 
 • Dziennik Korespondencji Jawnej,

 • Skorowidz do dziennika korespondencji,

 • Księga dowodów rzeczowych/przedmiotów,

 • Rejestr druków STP przekazanych do wprowadzenia do bazy danych TEMIDA,

 • Rejestr Śledztw i Dochodzeń,

 • Rejestr Czynności Sprawdzających,

 • Skorowidz,

 • Rejestr rozpoznawanych przez Sąd zażaleń na zatrzymanie osoby,

 • Rejestr zażaleń na czynności dokonywane przez policjantów,

 • Rejestr wystąpień Prokuratora w trybie art. 326 par. 4 kpk,

 • Rejestr pozytywnych wskazań AFIS i porównań kodu genetycznego,

 • Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania.

Zespół Kadr i Szkolenia :

 • Rejestr Rozkazów Organizacyjnych,

 • Rejestr Rozkazów Personalnych,

 • Rejestr Rozkazów o wyróżnieniach,

 • Ewidencja przewinień,

 • Rejestr notatek z przeprowadzonych rozmów dyscyplinujących,

 • Rejestr Wydanych legitymacji służbowych,

 • Ewidencja kart czasu pracy,

 • Rejestr wydanych kart obiegowych,

 • Rejestr skierowań do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej,

 • Rejestr zwolnień lekarskich,

 • Rejestr opinii służbowych,

 • Ewidencja pieczęci i stempli,

 • Rejestr wydanych referentek,

 • Rejestr spisu akt przekazanych do archiwum,

 • Rejestr szkód.

Zespół ds. OIN

 • Dziennik korespondencyjny dla klauzuli „Zastrzeżone”,

 • Dziennik korespondencyjny dla klauzuli „Poufne”,

 • Dziennik korespondencyjny dla klauzuli „Ściśle Tajne i Tajne”,

 • Dziennik Ewidencji Wykonanych Dokumentów dla klauzul:„Zastrzeżone”, „Poufne”, „Ściśle Tajne” i „Tajne”,

 • Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek,

 • Dziennik ewidencji wykonanych kopii,

 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych dla dokumentów niejawnych,

 • Dziennik przepisów niejawnych,

 • Dziennik podawczy wpływających przesyłek niejawnych,

 • Rejestr oświadczeń o stanie majątkowym,

 • Rejestr wydanych identyfikatorów,

 • Rejestr wydanych przepustek na parkowanie pojazdów,

 • Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 • Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa,

 • Rejestr akt postępowań sprawdzających,

 • Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowań sprawdzających,

 • Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy akt Policji /materiały archiwalne/,

 • Rejestr spisów akt przekazanych do składnicy akt Policji /materiały niearchiwalne/,

 • Rejestr spisów akt brakowanych kategorii „BC”,

 • Rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE”,

 • Rejestr udostępnień akt ze składnicy akt Policji,

 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych dla dokumentów jawnych.

   

  Jednoosobowe Stanowisko ds. Prezydialnych

 • Dziennik korespondencji jawnej,

 • Dziennik podawczy,

 • Dziennik podawczy - ogniwo konwojowe,

 • Dziennik przepisów Komendanta Powiatowego Policji we Włodawie,

 • Dziennik przepisów Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,

 • Dziennik przepisów MSWiA,

 • Dziennik przepisów Komendanta Głównego Policji,

 • Ewidencja wyjść służbowych,

 • Rejestr przyjęć interesantów,

 • Książka doręczeń przesyłek miejscowych,

 • Dziennik decyzji KPP we Włodawie dot. postępowań administracyjnych,

 • Rejstr teczek , dokumentów jawnych,dzienników, książek ewidencyjnych,

 • Rejestr delegacji służbowych,

 • Rejestr przyjęć fałszywych banknotów,

 • Książka narad, odpraw,


Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli :

 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr listów,
 • Ewidencja postępowań wyjaśniających.

   

   

 

Ogniwo Ruchu Drogowego :

 • rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym kredytowanym,

 • rejestr potwierdzeń ukarania mandatem karnym gotówkowym,

 • rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,

 • rejestr ujawnionych wykroczeń za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących niektóre wykroczenia drogowe,

 • rejestr kolizji drogowych,

 • rejestr wypadków drogowych,

 • rejestr sporządzonych kart prd 5/1,

 • książka spraw przydzielonych do realizacji,

 • rejestr RSOW,

 • rejestr skierowań na badania lekarskie,

 • rejestr skierowań na badania psychologiczne,

 • rejestr pracy profilaktyczno – propagandowe,

 • rejestr przeprowadzonych badań urządzeniem ALKO-SENSOR,

 • rejestr pracy RMP,

 • ewidencja wydanych policjantom narkotestów,

 • książka służby policjantów.

Metryczka

Data publikacji 14.08.2009
Data modyfikacji 04.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
kom.Bożena Szymańska
Osoba udostępniająca informację:
kom.Bożena Szymańska Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
Osoba modyfikująca informację:
kom.Bożena Szymańska
do góry